Surinaamse Zangvogel Bond

WEDSTRIJDPROCEDURE

De deelnemers aan de wedstrijden worden door de timekeeper (die is aangewezen door de Wedstrijdcommissie) op de hoogte gesteld omtrent de tijd voor aanvang van de wedstrijden.

Vanaf 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden wordt aan de deelnemers kenbaar gemaakt dat de wedstrijden ook daadwerkelijk zullen aanvangen. Er vindt vanaf dit moment een aftelling van de minuten plaats van 10 tot 1 minuut, tot het moment dat de wedstrijden ook daadwerkelijk aanvangen.

Indien de timekeeper de tijd van 2 minuten oproept dan dienen de scooders zich te voegen bij de scoreborden die zijn geplaatst naast de trotten, waaraan de wedstrijdvogels worden opgehangen. 

Bij het oproepen van 1 minuut dienen de deelnemers zich samen met hun vogel te voegen in de ring en te staan voor de trotten. Indien de timekeeper oproept “hangen” dan behoren de wedstrijdvogels te worden geplaatst op de trotten.

Vanaf het moment dat de deelnemers de kooien hebben geplaatst op de trotten en deze hebben losgelaten begint de wedstrijd en vangen de scoorders aan met het noteren van elke slag.

Deelnemers die merken dat zich een bepaalde onregelmatigheid voordoet tijdens een wedstrijd hebben het recht dit kenbaar te maken aan de wedstrijdcommissie. Deze is dan bevoegd om de wedstrijden stop te zetten of aanwijzingen te geven aan de scoorders.

Na de vooraf vastgestelde tijd van 10 of 15 minuten roept de timekeeper “tijd” hetgeen inhoudt dat de wedstrijd dient te worden beëindigd.

Gelijk nadat de wedstrijd is beëindigd worden alle punten die de wedstrijdvogels hebben behaald opgeteld en als  score vermeld op het scorebord. Middels een vergelijking van beide scores wordt de winnaar van de wedstrijden bepaald. De vogel die een hogere score heeft behaald ten opzichte van de andere vogel is de winnaar.